سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
5-1- ذخيره ، مقدار و ارزش توليدات معادن فعال ،غيرفعال و درحال تجهيز دراستان : 1389
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11