سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
19-8- عملکرد اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي به تفکيک فصول برحسب شهرستان: 1389
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11