سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
19-4- اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي به تفكيك منابع تأمين اعتبار در استان: 1389
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11