سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
15-5- دانشجويان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي: سال تحصيلي 90-1389
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11