سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
9-2- تعداد خانه‌هاي سازماني مورد استفاده برخي از سازمان‌ها و ادارات به تفكيك نوع : 1389
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11