سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
4-1- تعداد، ظرفیت کارخانجات چای و برگ سبز خریداری شده توسط سازمان چای شمال به تفکیک شهرستان:1389
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.11