سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
اطلاعات جمعیتی آبادی‌های استان :1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3