سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 19- برآورد جمعیت استان گيلان به تفکیک سن و جنس و مناطق شهری و روستایی و غیر ساکن (هزار نفر)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9