سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 15- زنان 10تا 54 ساله بر حسب سن، وضع زنـاشويي، تعداد فرزندان زنده بـه دنيا آورده در 365 روز گذشته و فرزندان در حـال حاضر زنده زنان حد اقل يكبار ازدواج كرده شهرستان1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9