سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول11 - جمعيت 6 ساله وبيشتردرحال تحصيل برحسب جنس ، سن و دوره ي تحصيلي شهرستان های استان گیلان :1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9