سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول9 - جمعيت 6 ساله وبيشتر برحسب جنس ، سن ، وضع سكونت و وضع سواد به تفکیک شهرستان : 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9