سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول9 - واحدهاي مسكوني معمولي بر حسب نوع ،مساحت زیر بنا ، نوع اسكلت بنا و مصالح عمده به‌كار رفته در بنا به تفکیک شهرستان :1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9