سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول13 - مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس، سن و مدت اقامت - براساس آخرین جابجایی انجام شده
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9