سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول12- مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس، استان محل اقامت قبلي و فعلي
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9