سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 9 - مهاجران وارد شده از خارج كشور طي5 سال گذشته بر حسب جنس، سن و استان محل اقامت فعلي
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9