سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 4-19- اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاه های اجرایی استان به تفکیک برنامه (میلیون ریال): 1396
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3