سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 43 - متوسط و سهم هريك از اقلام عمده هزينه هاي غيرخوراكي خانوارهاي شهري كشور و استان گيلان واحد:هزار ريال- درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9