سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 5- جمعیت 10 ساله و بیشتر، فعال، شاغل ، بیکار، نرخ اشتغال ، بیکاری و مشارکت اقتصادی بر حسب جنس شهرهای استان گیلان : 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9