سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 2 - جمعيت 6 ساله و بيشتر بر حسب جنس، وضع سواد و گروه سني و نرخ باسوادی شهرهای استان گیلان : 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9