سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 10- میانگین سن در اولین ازدواج بر حسب استان و جنس و به تفکیک مناطق شهری و روستایی بر اساس نتایج سرشماری: 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9