سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 18 - میانه سنی جمعیت کشور بر حسب استان و مناطق شهری و روستایی و جنس بر اساس نتایج سرشماری : 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9