سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 5- مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس، سن ومحل اقامت قبلي شهرستان های استان گیلان: 1395 (بر اساس آخرين جابجايي انجام شده)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9