سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول4- مهاجران وارد شده طي 5 سال گذشته بر حسب وضع سکونت، استان محل اقامت فعلی و محل اقامت قبلي :1395 ( بر اساس آخرين جابجايي انجام شده)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9