سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول3- مهاجران واردشده طي 5 سال گذشته برحسب جنس، استان محل اقامت قبلی و مدت اقامت : 1395 ( براساس آخرین جابجایی انجام شده)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9