سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول16 - خانوارهاي معمولي دارای سرپرست ده ساله و بیشتر بر حسب جنس و وضع فعاليت سرپرست و تعداد افراد به تفکیک شهرستان استان گیلان: 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9