سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 14 - جمعيت در خانوارهاي معمولي بر حسب جنس، سن و تعداد افراد در خانوار به تفکیک شهرستان استان گیلان: 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9