سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 6 - دانشجويان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي داخل كشور بر حسب جنس، سن و دوره‌ي تحصيلي استان گیلان: 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9