سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول4 - جمعيت 6 ساله وبيشتردرحال تحصيل برحسب جنس ، سن و دوره ي تحصيلي استان گیلان: 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9