سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول1 - جمعيت 6 ساله وبيشتر برحسب جنس ، سن ، وضع سكونت و وضع سواد استان گیلان: 1395 ( بر حسب گروه سنی)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9