سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 5-خانوارهاي معمولي ساكن و گروهي در واحد مسكوني معمولي بر حسب تعداد افراد و نحوه‌ تصرف واحد مسكوني استان گیلان: 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9