سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 3 - خانوارهای معمولي برحسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد، تعداد افراد با سواد و تعداد افراد بي‌سواد استان گیلان: 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9