سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول2 - جمعيت 6 ساله وبيشتر برحسب جنس ، سن ، وضع سكونت و وضع سواد استان گیلان : 1395 ( سن 6 الی 14 ساله)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9