سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 2- مهاجران واردشده طي ۵ سال گذشته برحسب جنس، استان محل اقامت قبلي و فعلي: 1395 ( براساس آخرین جابجایی انجام شده)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9