سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 1- مهاجران واردشده به کشور طي ۵ سال گذشته برحسب جنس، استان محل اقامت قبلي و سن: 1395(بر اساس آخرين جابجايي انجام شده)
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9