سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول ۱- جمعيت كشور بر حسب جنس در نقاط شهري و روستايي به تفكيك استان: 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9