سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 7 - جمعیت و خانوار برحسب شهرستان، بخش، دهستان و آبادی:1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2018 Favana, Co. Savana Version 4.5.4