سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 7 - تعداد خانوارمعمولی (ساکن وغیر ساکن) و گروهی استان ها و شهرستان‌های کشور به تفکیک تعداد افراد در خانوار: سرشماری 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9