سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 8 - جمعیت بر حسب استان به تفکیک گروه های سنی و جنس سرشماری عمومی نفوس و مسکن‌: 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9