سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول شماره35- درصد شاغلان بخش خدمات کل کشور و استان گیلان به تفکیک نقاط شهری و روستایی واحد : درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9