سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول شماره 33- درصد شاغلان بخش کشاورزی ، شکار ، جنگلداری و ماهیگیری کل کشور و استان گیلان به تفکیک نقاط شهری و روستایی و سهم استان گیلان از کل کشور واحد: درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9