سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول شماره 32 - نرخ بیکاری و نرخ بیکاری جوانان 15 -24 ساله کل کشور و استان گیلان به تفکیک نقاط شهری و روستایی و جنس
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9