سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول شماره 31- نرخ مشارکت اقتصادی و سهم اشتغال ناقص کل کشور و استان گيلان به تفکیک نقاط شهری و روستایی واحد: درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7