سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 186 - شاخص ها و نماگرهای فرهنگی در بخش صدا استان گيلان واحد: تعداد - ساعت
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7