سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 185- تعداد کتابخانه ها ، کتاب هاي موجود و سرانه کتابخانه هاي عمومي کشور و استان گيلان واحد : تعداد - به ازاي ده هزار نفر
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7