سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 181- تعداد سواد آموزان تحت پوشش نهضت و درصد روستاهاي تحت پوشش در کشوروگيلان واحد: درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7