سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 179 -تعداد و سهم دانشجويان کارشناسي به کل دانشجويان کشور وگيلان واحد: نفر- درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9