سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 178 -تعداد اساتيد و نسبت دانشجويان به اساتيد کشور واستان گيلان واحد: تعداد-درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9