سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 177 - تعداد و سهم دانشجويان دولتي و آزاد از کل دانشجويان کشور واستان گيلان واحد: نفر-درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9