سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 176 - سهم دانش آموزان مقاطع مختلف تحصيلي از کل دانش آموزان کشور واستان گیلان واحد: درصد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.7