سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 171 - تراکم دانش آموزان مقطع ابتدايي در کلاس کشور و استان گیلان واحد : نفر در کلاس
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9